Ndoa za Upesi Kati ya Wenyeji na Wazungu [VIDEO]

Do marriages between young coastal men and elderly foreign women work? A German expatriate shares her real life experience.

– KTN